เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+
test link

ประวัติโรงเรียน

         ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดบัวแก้ว
โรงเรียนวัดบัวแก้วนี้ได้สร้างขึ้นในสถานที่ของหลวงภูมิภาคพิสุทธิ์ (เดิม) ขนาด๑๐.๕๐x  ๒๘เมตร  ด้วยงบประมาณการศึกษาประชาบาล  ๒,๑๔๕  บาท  มี ๖ ห้องเรียนตามแบบ ป.๒อย่างเก่า  เปิดใช้สถานที่เรียน  เมื่อ๑๖ เมษายน  ๒๔๗๗  ต่อมาได้ย้ายออกมาสร้างในที่ดินของวัดบัวแก้ว  ซึ่งแบ่งให้ ๔ ไร่  ๑ งานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สร้างแบบ๐๑๗  (อาคารตึก)หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ขาว  สองชั้นใต้ถุนขนาดกว้าง  ๘.๕๐  เมตรยาว  ๓๓.๐๐  เมตร  มี ๔  ห้องเรียน  ราคา ๔๐๐,๐๐๐บาท  ( เมื่อ๘กันยายน ๒๕๑๐ )  ต่อมาเปิดชั้นล่างใต้ถุนอีก  ๔  ห้อง  พร้อมทาสี    เมื่อ  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๑๒  ราคา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ส่วนอาคารไม้ ๒ ชั้น  แบบ ป.๒  อย่างเก่า  ทางราชการได้จำหน่ายและสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  อีกหลังหนึ่ง  ( เป็นอาคารไม้ ) เสาคอนกรีนขนาดเดียวกับหลังเดิมราคา  ๒๘๐,๐๐๐  บาทเพื่อเปิดบังคับเรียนถึงประถมศึกษาตอนปลาย( ป.๗ )  ตั้งแต่ปี  ๒๕๑๕และกั้นใต้ถุนขั้นล่างอีก  ๔ห้อง  สร้างเสร็จเมื่อ  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๑๕  ราคา  ๘๐,๐๐๐  บาท

         พ.ศ. ๒๕๒๒  กรุงเทพมหานครได้อนุมัติเงินให้สร้างอาคารเรียนตึก  ๓  ชั้น แบบ ๘๐๐(อาคาร 1 )
ขนาด กว้าง  ๙.๐๐ เมตร ยาว  ๒๔.๐๐ เมตร ใต้ถุนโล่งมี ๖ ห้องเรียน ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทสร้างเสร็จเมื่อ  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๒๒  และวันที่   ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๓๗กรุงเทพมหานครตกลงทำสัญญาจ้าง บริษัท ก.พัฒนโชค จำกัด รื้ออาคารแบบ ๐๑๗ ทั้ง ๒หลังและให้สร้างอาคารคอนกรีต๔  ชั้น  แบบสนศ.๓๖๔ แทนที่เดิมมีขนาด 12 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งอเนกประสงค์ ราคา ๗,๖๐๖,๐๐๐ บาทสร้างเสร็จ  เมื่อ  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๓๘ เริ่มใช้อาคารนี้เมื่อ ๑๖  พฤษภาคม๒๕๓๘
พ.ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาลก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น แบบสนศ.364 (อาคาร 2)ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตรใต้ถุนโล่ง มี ๑๒ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๔0 กรุงเทพมหานครได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัท ก.พัฒนโชคก่อสร้าง จำกัด จัดสร้างอาคารเรียนแบบสนศ.๓๘๔(อาคาร 3)โครงสร้างตึก ๔ ชั้น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 40 เมตรมี๑๒ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่งราคา ๙,๖๕๓,๐๐๐บาท เริ่มใช้อาคารเรียน เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๑
พ.ศ. ๒๕๔๗สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาลให้ก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดบัวแก้ว เป็นอาคารเรียนแบบสนศ.๓๘๕(อาคาร4)โครงสร้างตึก๕ ชั้น ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 32 เมตรมี๑3 ห้องใช้เป็นห้องเรียนประจำ 8 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 3 ห้อง และห้องอื่น ๆ 2 ห้องมีห้องน้ำบนอาคารเรียน จำนวน ๒ห้องชั้นล่างโล่งเป็นห้องประชุม ติดอลูมิเนียมกระจกพร้อมเครื่องปรับอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๙สำนักงานเขตคลองสามวา ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙รายการแปรญัตติ ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (นายวิรัช อินช่วย)ได้ตกลงทำสัญญาจ่างห้างหุ้นส่วนจำกัดชื่อสุวรรณ โดยสร้างหลังคากันแดดสนาม ราคา๑,๑๑๔,๕๐๐ บาท และทำพิธีเปิดป้ายหลังคากันแดดสนาม ในวันอาทิตย์ที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยใช้ชื่อว่า “นิลปัทม์” แปลว่า บัวเขียวโดยพระครูอาทรปทุมกิจ
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
           พ.ศ. ๒๕๕๒โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครและเงินอุดหนุนรัฐบาลก่อสร้างอาคารเรียนตึก๕ ชั้น   แบบสนศ. ๕๐๕(อาคาร 5)     ขนาด กว้าง ๑๔ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร   ใต้ถุนโล่ง มี ๑๒ห้องเรียนใช้เป็นห้องเรียนประจำ 11 ห้อง  และห้องอื่น ๆ 1 ห้อง  ราคา ๑๑,๘๗๗,๐๐๐ บาท  ใช้ชื่ออาคารว่า “หลวงภูมิภาคพิสุทธิ์”   เริ่มใช้อาคารนี้เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๕๓
พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 2557  ได้งบประมาณจากสำนักงานเลขา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น แบบ สนศ.454 จำนวน 24 ห้อง ขนาดกว้าง 7  เมตร ยาว 85 เมตร ราคา10,000,000 บาท เริ่มใช้อาคารนี้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้

test link


test link

Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube
Youtube

^